Ikona

KONSORCJUM

Ikona

KONSORCJUM

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie: Instytut Rozwoju Miast i Regionów (lider projektu), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (lider merytoryczny) oraz Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy.

Ikona

PARTYCYPACJA

Ikona

PARTYCYPACJA

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to nie tylko dokument. Ważny jest sam proces opracowania koncepcji – wymiana myśli i ćwiczenie intelektualne. Chcemy, aby był to proces partycypacyjny, by włączał obywateli i organizacje pozarządowe w dyskusję i kreowanie przyszłości kraju.

Ikona

OPRACOWANIA

Ikona

OPRACOWANIA

Sprawdź i zapoznaj się z naszymi poradnikami, artykułami czy raportami, które powstały w ramach naszej działalności naukowo-badawczej.

Poznaj projekt Gospostrateg-PL2050

Logo

GOSPOSTRATEG-PL2050

Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju – PL2050.

Logo

Projekt służy realizacji reformy systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju (zakorzenionej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).

ZAPLANOWANE BADANIA NAUKOWE SŁUŻYĆ BĘDĄ:

Ikona

CHARAKTERYSTYCE TRENDÓW ROZWOJOWYCH W KRAJU I NA ŚWIECIe

Ikona

IDENTYFIKACJI GŁÓWNYCH WYZWAŃ ROZWOJOWYCH POLSKI

Ikona

BUDOWIE SCENARIUSZY ROZWOJU KRAJU

Ich wyniki służyć będą planowaniu, wdrażaniu i ocenie polityk publicznych w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju.

Logo

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to dokument wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. Koncepcja ma stać się dokumentem łączącym planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym.

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to nie tylko dokument. Ważny jest sam proces opracowania koncepcji – wymiana myśli i ćwiczenie intelektualne. Ma to być proces partycypacyjny, właczający obywateli i organizacje pozarządowe w dyskusję i kreowanie przyszłości kraju.

5 zagadnień kluczowych dla przyszłości:
01 Świat, Europa i Polska
02 Transformacja gospodarki
03 Środowisko i zielona transformacja
04 Nowe technologie
05 Społeczeństwo i jakość życia