Ikona

KRK2050

Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050?

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to dokument wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. Koncepcja ma stać się dokumentem łączącym planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego oraz środowisko. W przestrzeni zachodzi większość procesów rozwojowych, które bezpośrednio lub pośrednio kształtują nasze środowisko życia. Różne obszary Polski potrzebują odmiennego spojrzenia i własnych ścieżek rozwoju, dlatego istotnym celem jest zachowanie różnorodności wszystkich obszarów przy jednoczesnym wzmacnianiu spójności terytorialnej i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Rola Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 to długookresowy dokument wizyjny, który będzie:

 • identyfikował kluczowe światowe i krajowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej,
 • wskazywał najważniejsze wyzwania rozwojowe, z jakimi mierzy i mierzyć się będzie Polska,
 • formułował możliwe scenariusze rozwojowe,
 • rekomendował strategiczne wybory w ramach polityk publicznych w perspektywie roku 2050.

Jak powstaje Koncepcja Rozwoju Kraju 2050?

Prace nad KRK 2050 prowadzone są w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska-Państwowym Instytutem Badawczym – w ramach projektu GOSPOSTRATEG – PL2050.

W pracy nad KRK2050 stosujemy innowacyjne metody, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych, a także nauki obywatelskiej. Są to m.in.: analizy strategiczne, metody scenariuszowe, debaty eksperckie oraz wysłuchania publiczne.

Logo

Uczestnicy procesu

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to nie tylko dokument. Ważny jest sam proces opracowywania koncepcji – wymiana myśli i ćwiczenie intelektualne. Chcemy, aby był to proces partycypacyjny, by włączał obywateli i różnorodne środowiska w dyskusję i kreowanie przyszłości kraju. Współpracujemy zarówno z administracją rządową i samorządami, przedstawicielami nauki i think tankami, jak i organizacjami pozarządowymi, biznesem korporacyjnym, MŚP oraz organizacjami branżowymi.
Naszym celem jest także zachęcenie do ścisłej współpracy osób młodych – uczniów szkół średnich, studentów, doktorantów – tak aby dokument dedykowany ich pokoleniu odzwierciedlał także ich punkt widzenia i oczekiwania co do przyszłości kraju.

Jakie zagadnienia znajdziesz w KRK 2050?

Społeczeństwo i jakość życia

Demografia

 • Spadająca dzietność, postępujące starzenie się społeczeństwa, coraz dłuższe życie
 • Zmiany rozmieszczenia i struktury ludności
 • Nasilone migracje
  Edukacja
 • Nowa edukacja
 • Przygotowanie do życia zawodowego
 • Zawód nauczyciela
 • Szkolnictwo wyższe

Praca

 • Automatyzacja i robotyzacja pracy
 • Generacja Z
 • Polaryzacja zatrudnienia
 • Elastyczność zatrudnienia
 • Wzrost pozycji pracodawców
 • Starzejąca się siła robocza

Relacje społeczne

 • Polaryzacja społeczna i jej zapobieganie
 • Włączenie społeczne, edukacyjne i zawodowe grup wrażliwych
 • Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny
 • Partycypacja społeczna
 • Kultura i jej zasoby

Jakość życia

 • Ochrona zdrowia
 • Bezpieczeństwo żywnościowe oraz zdrowe odżywianie
 • Inteligentne miasto
 • Usługi dla społeczeństwa
 • Zdrowa i przyjazna przestrzeń do życia
 • Polityka mieszkaniowa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Poza PKB
 • Wykluczenie infrastrukturalne

Transformacja gospodarki

 • Nowe paradygmaty
 • Przemysł 4.0
 • Rola sektora nauki
 • Gospodarka cyfrowa
 • Decentralizacja energetyczna i nowe źródła
 • Dekarbonizacja energii, sprawiedliwa transformacja
 • Stabilność energetyczna
 • Centra rozwoju gospodarczego

Środowisko i zielona transformacja

Rosnące znaczenie problematyki środowiskowej

 • Utrata różnorodności biologicznej
 • Zmiany klimatu
 • Degradacja ekosystemów

Zasoby

 • Woda
 • Lasy
 • Ekosystemy lądowe
 • Źródła energii
 • Morze
 • Fauna i flora

Zielona transformacja

 • Zrównoważony przemysł i usługi
 • Zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Racjonalne wykorzystanie zasobów
 • Miasta zwarte i zarządzanie suburbanizacją
 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Zrównoważona mobilność lokalna i ponadlokalna

Nowe technologie

 • Konwergencja technologii
 • Hiperłączność
 • Cyfryzacja, dematerializacja, lustrzane światy
 • Biotechnologie
 • Sztuczna inteligencja
 • Cyberkryzys, technokryzys
 • Nowe relacje producent-konsument
 • Innowacje transportowe

Świat, Europa i Polska

Świat

 • Wzrost znaczenia Azji
 • Wielobiegunowość i napięcia międzynarodowe
 • Kryzys przywództwa i kryzys demokracji
 • (Nowe) niebezpieczeństwa
 • Polska w zglobalizowanym świecie
 • Globalizacja versus lokalność
 • Generacja Z

Europa i Polska

 • Europa w świecie
 • Polska w Europie
 • Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Współpraca transgraniczna i stosunki sąsiedzkie

Miasta i samorządy

 • Nowa era miejska/ autonomia miast
 • Obszary funkcjonalne
 • Samorząd terytorialny

Kultura

 • Przemysł kultury

Paradygmat rozwoju

 • Myślnie strategiczne
 • Zarządzanie rozwojem i partnerstwo międzysektorowe
 • Rola państwa w gospodarce
 • Metropolizacja, polaryzacja, marginalizacja, dez- i suburbanizacja