Ikona

Partycypacja

  1. Strona główna
  2. Partycypacja

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to nie tylko dokument. Ważny jest sam proces opracowywania koncepcji – wymiana myśli i ćwiczenie intelektualne.

Chcemy, aby był to proces partycypacyjny, by włączał obywateli i różnorodne środowiska w dyskusję i kreowanie przyszłości kraju. Współpracujemy zarówno z administracją rządową i samorządami, przedstawicielami nauki i think tankami, jak i organizacjami pozarządowymi, biznesem korporacyjnym, MŚP oraz organizacjami branżowymi. Naszym celem jest także zachęcenie do ścisłej współpracy osób młodych – uczniów szkół średnich, studentów, doktorantów – tak aby dokument dedykowany ich pokoleniu odzwierciedlał także ich punkt widzenia i oczekiwania co do przyszłości kraju.

KRK2050 ma stać się drogowskazem strategicznych wyborów, odnośnie dalszego przebiegu rozwoju kraju. Ma odzwierciedlać aktualną wiedzę ekspercką oraz oczekiwania mieszkańców Polski, w tym osób młodych. W projekcie staramy się zaangażować jak najwięcej osób i każda opinia jest dla nas niezwykle ważna.

PROCES PARTYCYPACJI KRK2050

Od początku procesu projektowania Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 przyjęte zostało założenie, że konieczne jest uwzględnienie w nim szerokiego spektrum głosów i perspektyw poszczególnych podmiotów i grup społecznych. W związku z tym kolejne etapy charakteryzują się zastosowaniem różnorodnych metod partycypacyjnych. Mają one pomóc włączyć interesariuszy sprawiając, że będą współtworzyli cały proces KRK 2050.

Od początku procesu w roku 2021 zastosowaliśmy następujące metody partycypacyjne:

  • Debaty eksperckie i wysłuchania publiczne – zgodnie z przyjętym założeniem, że KRK2050 ma być odzwierciedleniem aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców Polski co do przyszłości kraju zorganizowaliśmy cykl pięciu wydarzeń łączących w sobie dwie metody partycypacyjne: debatę ekspercką i wysłuchanie publiczne. Wydarzenia – zgodnie z przyjętym na potrzeby prac nad dokumentem podziałem na pięć obszarów tematycznych – odbywały się w tygodniowych odstępach od 17 września do 20 października 2021 r. Każde spotkanie rozpoczynało się debatą ekspercką, w której brali udział specjalizujący się w danych tematach eksperci ze świata nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Debaty miały formę moderowanej dyskusji na temat trendów rozwojowych do 2050 roku. Podczas pierwszej rundy dyskusji uczestnicy odnosili się do zagadnień przedstawianych przez moderatora, a w drugiej części obywała się dyskusja. Wszystkie debaty były transmitowane na żywo w kilku kanałach internetowych. Debaty, ze względu na panujące wówczas obostrzenia pandemiczne, odbywały się w formie hybrydowej – część ekspertów uczestniczyła w nich stacjonarnie w siedzibie MFiPR, a część łączyła się zdalnie. Drugą częścią każdego z pięciu spotkań były wysłuchania publiczne. W ich trakcie uczestnicy, zarejestrowani wcześniej za pomocą ogólnodostępnego formularza internetowego, mogli przedstawić swoje zdanie bądź spostrzeżenia na temat trendów rozwojowych do 2050 roku w temacie prowadzonego spotkania. Wysłuchania miały formę połączeń zdalnych z uczestnikami. Całość była transmitowana – podobnie jak debaty.
  • Metoda delficka – metoda, która także została wykorzystana na etapie prac nad trendami rozwojowymi kraju. Służy ona podejmowaniu decyzji przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia oraz opinii ekspertów. W toku prac nad KRK została wykorzystana do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i siły wpływu światowych trendów na Polskę w perspektywie najbliższych 30 lat (do roku 2050). W ankiecie udział wzięła grupa ponad stu polskich naukowców reprezentujących wiele dyscyplin naukowych i posiadających w nich znaczące osiągnięcia. Na podstawie ich anonimowych opinii stworzona została syntetyczna ocena, która miała zasadniczy wpływ na wybór listy najważniejszych trendów rozwojowych dla Polski.
  • Badanie fokusowe – w kwietniu i maju 2022 roku rozpoczęły się wydarzenia partycypacyjne w kolejnym etapie prac nad KRK – identyfikacją wyzwań rozwojowych Polski do roku 2050. Pierwszymi z nich były dwa wydarzenia mające formę badań fokusowych. Polegały one na moderowanej dyskusji w grupach ekspertów z różnych dziedzin. Dyskusje na temat potencjalnych wyzwań rozwojowych dla Polski odbywały się w oparciu o wcześniejsze materiały o trendach. Dzięki uczestnictwu specjalistów z wielu dziedzin udało się zweryfikować opracowywane przez konsorcjum KRK materiały o trendach i wypracować punkt wyjścia dla dalszych prac nad wyzwaniami.
  • Warsztaty eksperckie i projektowe – warsztaty stanowią jak dotąd najczęściej stosowaną formę pracy partycypacyjnej przy tworzeniu Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Warsztaty przeprowadzane są niemal na wszystkich etapach realizacji projektu. Związane to jest z uniwersalnością i elastycznością tej metody i możliwości jej dostosowania do różnorodnych grup, sposobów pracy. Warsztaty miały różną formę m.in.: world cafe, burzy mózgów czy z wykorzystaniem narzędzi foresightowych. Spotkania angażowały przedstawicieli różnorodnych grup samorządowców, administracji publicznej, nauki, organizacji pozarządowych, biznesu. Ważny był także głos młodego pokolenia. Do tej pory zorganizowaliśmy osiem różnych spotkań warsztatowych, w których udział wzięło ponad 250 osób.
graf
graf

BADANIE CITIZEN SCIENCE

Grafika post

Badanie „Społeczno-ekonomiczne wyzwania rozwojowe polskich miast i wsi – analiza perspektywy i zaangażowania mieszkańców” zostało przeprowadzone od maja do września 2022 r., zgodnie z metodyką nauki obywatelskiej (citizen science). Metoda ta pozwala na wykorzystanie w badaniach unikalnych doświadczeń oraz wiedzy posiadanej przez obywateli i zaangażowanie „zwykłych ludzi” w proces badawczy.

Badanie polegało na przeprowadzeniu skutecznej kampanii angażującej mieszkańców różnych regionów Polski, którzy wspólnie z badaczami poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać Polska w przyszłości, jakie są nasze potrzeby, co chcielibyśmy zmienić, a także dowiedzieć się, co już zmienia się w dobrą stronę. Badanie składało się z kilku wzajemnie uzupełniających się elementów:

  • strony internetowej – https://zaprojektujpolske.pl/, która stanowiła główne źródło informacji o badaniu, metodzie oraz o zespole badawczym,
  • profilu badania na FB https://www.facebook.com/PolskaMarzen, który pozwalał na aktywną komunikację z uczestnikami badania,
  • sponsorowanych postów w mediach społecznościowych, które zachęcały do udziału w badaniu i udziału w dyskusjach,
  • formularzy ankietowych.

Badanie zostało podzielone na 5 etapów. Celem pierwszego etapu było wybranie głównych problemów rozwoju kraju, spośród obszarów tematycznych wskazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach budowania Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Wyjściowymi tematami były to: Demografia, Edukacja, Praca, Relacje społeczne, Jakość życia, Transformacja gospodarki, Środowisko i zielona transformacja oraz Nowe technologie. Spośród tych obszarów jako najważniejsze dla rozwoju Polski respondenci wskazali: Edukację, Środowisko i zieloną transformację, Jakość życia oraz Relacje społeczne i te właśnie obszary zostały wskazane do dalszych etapów badania. Każdy z etapów składał się zarówno z dyskusji na FB, jak i badania ankietowego.