Ikona

Konsorcjum

Kto realizuje projekt Gospostrateg-PL2050?

KONSORCJUM

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (lider merytoryczny), Instytut Rozwoju Miast i Regionów (lider projektu) oraz Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Logo
Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

W projekcie reprezentowane jest przez Departament Strategii.

Do zadań Departamentu Strategii w MFiPR należy:

 • koordynacja prowadzenia polityki rozwoju, w tym przygotowanie propozycji strategii rozwoju i koordynacja realizacji ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej, z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego oraz koordynację procesu przygotowania i monitorowania zintegrowanych strategii rozwoju;
 • koordynacja strategiczna realizacji UP oraz krajowych programów operacyjnych, renegocjacje UP i koordynację renegocjacji zmian w krajowych programach operacyjnych;
 • prowadzenie krajowej polityki regionalnej i miejskiej, w tym przygotowanie propozycji i realizacja krajowej strategii rozwoju regionalnego, krajowej polityki miejskiej oraz koordynacja prowadzonych w Ministerstwie projektów i programów w zakresie zachowania spójności z krajową polityką regionalną i miejską;
 • koordynacja prac w ramach Rady UE oraz współpracy z KE i PE w zakresie polityki spójności i polityk z nią związanych, w tym kształtowanie i negocjacje kolejnych perspektyw finansowych UE w zakresie polityki spójności;
 • realizacja zadań wynikających z zarządzania polityką rozwoju przez system koordynacji strategicznej, tworzenie jednolitego systemu monitorowania i ewaluacji polityk publicznych;
 • sporządzanie analiz, opracowań i raportów dotyczących polityki rozwoju i sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Polski, w tym w zakresie polityki spójności i wymiaru terytorialnego polityki rozwoju;
 • koordynacja instrumentów rozwojowych na poziomie strategicznym w zakresie środków krajowych i UE;
 • realizacja zadań związanych z koordynacją udziału i reprezentowaniem strony polskiej we współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz innymi państwami w zakresie wymiaru terytorialnego polityki rozwoju;
 • koordynacja opracowania i wdrażania KPO;
 • koordynacja przygotowania i uzgadniania koncepcji rozwoju kraju;
 • koordynacja opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • realizacja zadań związanych z realizacją reform KPO dotyczących zrównoważonego rozwoju miast oraz poprawy warunków realizacji KPO w zakresie wytycznych dotyczących zasady partnerstwa;
 • pełnienie funkcji Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT).

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Logo
Logo Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Instytut badawczy, nadzorowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzący działalność badawczo-rozwojową w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, polityki regionalnej, zarządzania publicznego i szeroko rozumianych procesów rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Wyniki prac realizowanych przez Instytut stanowią źródło wiedzy wykorzystywanej przez ministerstwa i urzędy centralne oraz władze samorządowe różnych szczebli. Instytut Rozwoju Miast i Regionów posiada bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu krajowymi i zagranicznymi projektami badawczymi, finansowanymi m.in. ze środków funduszy europejskich, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Doświadczenia aplikacyjne Instytutu obejmują m.in. realizację projektów Polskiej Pomocy Rozwojowej we Lwowie, realizację szeregu projektów szkoleniowych i doradczych, organizację dużych konferencji naukowo-branżowych, opracowanie dokumentów planistycznych i wdrożeniowych dla samorządów.

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

Logo
Logo Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)  instytut resortowy, nadzorowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Zgodnie ze statutem, Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów. Instytut prowadzi także badania i wykonuje oceny stanu środowiska, w tym w ramach monitoringu środowiska. W strukturze organizacyjnej Instytutu znajduje się Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), którego podstawowym zadaniem jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej część unijnego rejestru. Wysokie kwalifikacje, duża aktywność i zaangażowanie kadry Instytutu, a także odpowiadający standardom europejskim poziom prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, przyczyniły się do uzyskania pozycji liczącego się ośrodka badawczego zarówno w krajowym środowisku naukowym, jak i za granicą, a także wiarygodnego, w pełni profesjonalnego partnera dla środowiska gospodarczego. Baza laboratoryjna Instytutu jest wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą, a infrastruktura techniczna spełnia wysokie wymagania, niezbędne do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym, światowym poziomie.