Ikona

O projekcie

Poznaj projekt Gospostrateg-PL2050

TYTUŁ PROJEKTU

Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju

LOGO I AKRONIM

PL2050

Logo
Logo Projektu PL2050

CEL PROJEKTU

Wypracowanie (na podstawie badań naukowych) i wdrożenie dwóch kluczowych elementów systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju – Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r. i Modelu Struktury Przestrzenno-Funkcjonalnej Kraju (wynikających ze znowelizowanej w 2020 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

O projekcie

Projekt służy realizacji reformy systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju (zakorzenionej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).

ZAPLANOWANE BADANIA NAUKOWE SŁUŻYĆ BĘDĄ:

Ikona

01

CHARAKTERYSTYCE TRENDÓW ROZWOJOWYCH W KRAJU I NA ŚWIECIE

Ikona

02

identyfikacji głównych wyzwań rozwojowych Polski

Ikona

03

budowie scenariuszy rozwoju kraju

Ich wyniki służyć będą planowaniu, wdrażaniu i ocenie polityk publicznych w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju.
Odbiorcami wyników projektu są głównie podmioty prowadzące politykę rozwoju – rząd i samorządy.

Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia podejścia zintegrowanego i terytorialnego w polityce rozwoju, a tym samym do zwiększenia jej skuteczności.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2024

Informacje o Projekcie PL2050

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG III.

Logo
Projekt pt. "Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju" (PL2050) - Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.

Etapy realizacji projektu

Projekt realizowany jest w TRZECH ETAPACH

Etapy realizacji projektu