Ikona

Deklaracja dostępności

 1. Strona główna
 2. Deklaracja dostępności

Instytut Rozwoju Miast i Regionów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.krk2050.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-01-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20.

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-20.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Kurek, skurek@irmir.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 1. Budynek IRMiR w Warszawie ul. Targowa 45
  • W budynku znajdują się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Brak windy.
  • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej
 2. Budynek IRMiR w Krakowie ul. Cieszyńska 2
  • W budynku znajdują się 2 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Jest winda.
  • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.