Tytuł

Trendy środowiskowe w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy krajowe.

Trendy krajowe

Autorzy

Publikacja wieloautorska

Tematyka

Publikacja szczegółowo prezentująca zidentyfikowane trendy w środowisku na poziomie krajowym, wraz z ich charakterystyką, oceną oraz ich potencjalnym wpływem na zmiany, jakie mogą w ich wyniku zachodzić w kraju w perspektywie 2050 roku.

Dokument PDF 12563.3 kb

Pobierz

Tytuł

Trendy środowiskowe w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe i europejskie.

Trendy światowe i europejskie

Autorzy

Publikacja wieloautorska

Tematyka

Publikacja prezentująca zmiany w Polsce zachodzące w ostatnich latach, w tym w kontekście europejskim. Wiodącym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Polska wpisuje się w trendy światowe (społeczne, gospodarcze, technologiczne, środowiskowe, geopolityczne i przestrzenne) i jakie w wyniku tego mogą zachodzić zmiany w kraju do 2050 roku.

Dokument PDF 9726.1 kb

Pobierz

Tytuł

Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy europejskie i krajowe

Trendy europejskie i krajowe

Autorzy

Publikacja wieloautorska

Tematyka

Publikacja prezentująca zmiany w Polsce zachodzące w ostatnich latach, w tym w kontekście europejskim. Wiodącym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Polska wpisuje się w trendy światowe (społeczne, gospodarcze, technologiczne, środowiskowe, geopolityczne i przestrzenne) i jakie w wyniku tego mogą zachodzić zmiany w kraju do 2050 roku.

Dokument PDF 14904.6 kb

Pobierz

Tytuł

Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe.

Trendy światowe

Autorzy

Publikacja wieloautorska

Tematyka

Publikacja koncentrująca się na trendach globalnych (społecznych, gospodarczych, technologicznych, środowiskowych, geopolitycznych i przestrzennych), formułująca wstępne hipotezy wpływu tych trendów na Polskę w perspektywie 2050 roku.

Dokument PDF 14146.1 kb

Pobierz

Tytuł

Miejsce technologii w wizjach przyszłości świata w świetle analizy dyskursu wyników badań foresightowych przy zastosowaniu metody PESTEL

miniaturka4

Autorzy

Michał Stokowski, Izabella Jurkiewicz

Tematyka

Prezentacja przedstawiona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy X w Krakowie. Praca zawiera przegląd trendów z obszaru technologii oraz ich korelacji z trendami z pozostałych grup tematycznych. Przedstawione zostaną kluczowe technologie determinujące zmiany w gospodarce, społeczeństwie, środowisku, prawie i polityce. Tym samym wskazuje się istotność nowych technologii w kreowaniu przyszłości z perspektywy wielu aktorów mówiących o dalszym rozwoju świata. Prezentowany materiał stanowi część szerszego badania megatrendów światowych, europejskich i krajowych.

Dokument PDF 891.5 kb

Pobierz

Tytuł

Prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050

miniaturka3

Autorzy

Michał Stokowski

Tematyka

Prezentacja wygłoszona na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w ramach gościnnego wykładu z cyklu Spotkań z praktyką. Praca zawiera wyjaśnienie podstawowych zagadnień teoretycznych, uwarunkowania prawne tworzenia KRK2050, aspekty organizacyjne etapów prac badawczych i wstępne wyniki badania megatrendów. W celu zrozumienia omawianej problematyki wyjaśnione zostały pojęcia zarządzania strategicznego i foresightu, leżące u podstaw Koncepcji Rozwoju Kraju. Przedstawiona została logika ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jako determinanty powstawania koncepcji i podstawowe założenia dokumentu. Wyjaśnione zostało 5 etapów badawczych, w które zaangażowany był dotychczas Instytut Rozwoju Miast i Regionów, z opisem wykorzystanych metod na każdym z etapów. Zwieńczeniem materiału jest krótka charakterystyka 5 megatrendów wyszczególnionych w ramach badania megatrendów światowych, europejskich i krajowych.

Dokument PDF 1703.4 kb

Pobierz

Tytuł

Konfrontacja światowych i krajowych tendencji zmian w systemach transportowych

miniaturka2

Autorzy

Michał Stokowski

Tematyka

Prezentacja przedstawiona podczas konferencji IN SPATIO FUTURO Przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów. Referat skupia się na problematyce przygotowania Polski do nadchodzących zmian w wymiarze globalnym w obszarze transportu, takich jak wprowadzanie nowych paradygmatów rozwoju, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz przemian systemowych i infrastrukturalnych. Zawierające się w nich: elektryfikacja transportu, nacisk na zmianę modalną, czy wprowadzanie pojazdów autonomicznych, w tym transportu powietrznego, mogą odgrywać istotną rolę w kształtowaniu przestrzeni miast i regionów przyszłości. Jednocześnie są poważnym wyzwaniem, wymagającym koordynacji prawnej i organizacyjnej, uwzględnienia nastrojów społecznych, rozwijania innowacji i inwestycji w odpowiednią infrastrukturę. Prezentowany materiał stanowi część szerszego badania megatrendów światowych, europejskich i krajowych.

Dokument PDF 830.5 kb

Pobierz

Tytuł

Megatrendy w perspektywie 2050 r.

Megatrendy w perspektywie 2050 r.

Autorzy

Michał Stokowski

Tematyka

Poster zaprezentowany podczas konferencji Zarządzanie i Innowacje XXI w. Praca przedstawia megatrendy globalne w perspektywie roku 2050, które będą miały wpływ na rozwój Polski. W zakresie 6 megatrendów wyróżniono około 20 zjawisk, których interpretacja daje przesłanki do odpowiedniego zarządzania w nadchodzących latach i kreowania polityk publicznych. Prezentowany materiał stanowi część szerszego badania megatrendów światowych, europejskich i krajowych.

Dokument PDF 5215.9 kb

Pobierz

Tytuł

Wpływ przyspieszenia technologicznego na zmiany społeczno-gospodarcze, środowiskowe, przestrzenne i polityczno-instytucjonalne w Polsce w perspektywie 2050 roku

miniatura

Autorzy

Michał Stokowski, Izabella Jurkiewicz

Tematyka

Poster zaprezentowany podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy XI w Krakowie. Praca zawiera wyniki analizy trendów technologicznych oraz potencjalne oddziaływanie tych trendów na Polskę. Postęp technologiczny (zjawiska takie jak cyfryzacja gospodarki, coraz powszechniejszy internet rzeczy, coraz silniejsza sztuczna inteligencja, wzrost znaczenia biotechnologii) będzie stanowił istotny czynnik zmian w Polsce w wymiarze społecznym, gospodarczym, polityczno-instytucjonalnym, środowiskowym i przestrzennym. Przewiduje się między innymi minimalizację znaczenia przestrzeni fizycznej, ale i obciążenie środowiska, zmianę relacji międzyludzkich i biznesowych, a także nowe formy zagrożeń związanych z intensywną cyfryzacją i technologizacją wszystkich sfer życia. Prezentowany materiał stanowi część szerszego badania megatrendów światowych, europejskich i krajowych.

Dokument PDF 942.4 kb

Pobierz