Warsztaty dla samorządów województw w Warszawie 

21 maja w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyły się kolejne już warsztaty dla przedstawicieli wszystkich samorządów województw w Polsce.  

CEL WARSZATÓW 

Spotkanie w Warszawie miało dwa główne cele. Pierwszym była prezentacja wyników prac nad mapami wrażliwości i odporności opracowanymi w ramach Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 oraz wymiana spostrzeżeń i sugestii na ich temat z perspektywy przedstawicieli regionów. Drugim celem było wskazanie typów terytoriów istotnych z punktu widzenia polityki rozwoju kraju (w kontekście modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej w średniookresowej strategii rozwoju kraju).  

PRZEBIEG PRAC   

Warsztaty rozpoczęto prezentacją na temat procesu opracowania koncepcji rozwoju kraju 2050 oraz średniookresowej strategii rozwoju kraju  wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej. Zaprezentowano wypracowaną metodykę, wykorzystane wskaźniki, a także mapy wrażliwości i odporności.  

Następnie odbyła się dyskusja plenarna o wynikach prac nad mapami wrażliwości. Każdy mógł zabrać głos i się wypowiedzieć. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy badawcze, według regionów Polski, w których określali najważniejsze zagadnienia do ujęcia w średniookresowej strategii rozwoju kraju, a także terytoria istotne w perspektywie średniookresowej. 

CO DALEJ PO WARSZTATACH 

Cieszymy się, że Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju. Projekt Gospostrateg-PL2050 powoli zbliża się ku końcowi, ale póki co, pełni pomysłów i wniosków z minionych warsztatów bierzemy się do pracy nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej.