post

Nowe wyzwania – Projekt Gospostrateg-PL2050 oficjalnie rozpoczęty! 

22 marca 2021 roku Instytut Rozwoju Miast i Regionów (jako lider projektu), wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (liderem merytorycznym) oraz Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, rozpoczął realizację projektu pt. “Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (PL2050).  

Logo

Projekt pt. “Operacjoanaliza Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie I wprowadzenie innowacyjnych I skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (PL2050) – Umowa Nr GOSPOSTRATSG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. 

Cel projektu: 
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie elementów systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju – Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r. i Modelu Struktury Przestrzenno-Funkcjonalnej Kraju. 

Grupa docelowa: 
Odbiorcami wyników projektu są głównie podmioty prowadzące politykę rozwoju – rząd i samorządy. 

Zakres projektu:  
Wyniki badań posłużą planowaniu, wdrażaniu i ocenie polityk publicznych w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju. Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r. będzie opracowywana w sposób partycypacyjny przy szerokim zaangażowaniu różnych środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych. Projekt ma służyć także wzmocnieniu potencjału kadr administracji publicznej do zintegrowanego planowania oraz zarządzania rozwojem w różnych skalach przestrzennych (m.in. przez transfer wiedzy i dobrych praktyk). 

Zaplanowane badania naukowe służyć będą między innymi: 

  • charakterystyce trendów rozwojowych w kraju i na świecie, 
  • identyfikacji głównych wyzwań rozwojowych Polski, 
  • budowie scenariuszy rozwoju kraju. 

Całkowity koszt projektu to 7 050 162,50 zł, z czego środki pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynoszą 6 902 937,50 zł. Nasz wspólny projekt potrwa do marca 2024 roku.  

O realizacji projektu i jego produktach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony!